text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2142-68-9 | Producten #: C1084

2'-Chloroacetophenone


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€29.00
Neem contact met ons op 3  
250G
€183.00
2   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1084
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__7ClO = 154.59  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 2142-68-9
Reaxys registratienummer 1858916
PubChem product ID 87566117
SDBS 15172
MDL-nummer

MFCD00000560

Specificatie
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 229 °C
Flp 92 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.19
Brekingsindex 1.55
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 218-397-6
RTECS # AM6310000
Transport informatie:
UN-nummer UN3416
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten