text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4114-31-2 | Producten #: C1097

Ethyl Carbazate


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
  • Ethoxycarbonylhydrazine
  • Carbazic Acid Ethyl Ester
documenten:
25G
€59.00
1   6  
500G
€649.00
2   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1097
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__8N__2O__2 = 104.11  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 4114-31-2
Reaxys registratienummer 878265
PubChem product ID 87566128
SDBS 13189
MDL-nummer

MFCD00007595

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 47 °C
Kookpunt 118 °C/40 mmHg
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 223-903-3
RTECS # FE2545000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2928009090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten