text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 20099-89-2 | Producten #: C1348

4-Cyanophenacyl Bromide


Zuiverheid: >96.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 4-(Bromoacetyl)benzonitrile
  • 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone
documenten:
5G
€28.00
Neem contact met ons op ≥20 
25G
€89.00
Neem contact met ons op 11  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1348
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__6BrNO = 224.06  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 20099-89-2
Reaxys registratienummer 2087648
PubChem product ID 87566360
MDL-nummer

MFCD00052931

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 96.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 96.0 %
Melting point 92.0 to 94.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 93 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2923
Klasse 8 / 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2926907090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten