text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1871-57-4 | Producten #: C1565

3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,1-Bis(chloromethyl)ethylene
  • Methallyl Dichloride
documenten:
5G
€55.00
2   17  
25G
€216.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1565
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6Cl__2 = 124.99  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1871-57-4
Reaxys registratienummer 1560178
PubChem product ID 87566562
MDL-nummer

MFCD00000952

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -14 °C
Kookpunt 138 °C
Flp 36 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.18
Brekingsindex 1.48
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol,Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H330 : Dodelijk bij inademing.
H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H400 : Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 217-489-3
RTECS # UC7400000
Transport informatie:
UN-nummer UN2929
Klasse 6.1 / 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903290000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten