text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1191-95-3 | Producten #: C1913

Cyclobutanone (stabilized with Na2CO3)


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1G
€37.00
1   ≥20 
5G
€141.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

Sodium carbonate is added as a stabilizer to this product.
Sodium carbonate is contained as turbidity, suspended solid or precipitate due to its insolubility in this product.
Since no quality issue, remove it by filtering as needed before use.

Artikel # C1913
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__4H__6O = 70.09  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities <0°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 1191-95-3
Reaxys registratienummer 1560289
PubChem product ID 87559827
MDL-nummer

MFCD00001332

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -53 °C
Kookpunt 99 °C
Flp 10 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.93
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Soluble
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 214-745-6
Transport informatie:
UN-nummer UN1224
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914290090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten