text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 330641-16-2 | Producten #: C1926

O-(6-Chlorobenzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium Tetrafluoroborate


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • TCTU
documenten:
5G
€18.00
3   3  
25G
€68.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C1926
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__1H__1__5BClF__4N__5O = 355.53  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 330641-16-2
Reaxys registratienummer 14541506
PubChem product ID 160870979
MDL-nummer

MFCD04973270

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis(Nitrogen) 19.3 to 19.9 %
eigenschappen
Smeltpunt 204 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1759
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
A Condensing Agent
Referenties

Chemical Labeling Strategy with (R)- and (S)-Trifluoromethylalanine for Solid State 19F NMR Analysis of Peptaibols in Membranes

D. Maisch, P. Wadhwani, S. Afonin, C. Böttcher, B. Koksch, A. S. Ulrich, J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 15596.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten