text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 13159-52-9 | Producten #: C2105

3-Chloro-2-hydroxypropyl Methacrylate (stabilized with HQ)


Zuiverheid: >83.0%(GC)
Synoniemen
  • Methacrylic Acid 3-Chloro-2-hydroxypropyl Ester (stabilized with HQ)
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
500G
€102.00
2   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2105
Zuiverheid / Analysemethode >83.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__1ClO__3 = 178.61  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Light Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 13159-52-9
Reaxys registratienummer 636387
PubChem product ID 87559436
MDL-nummer

MFCD00040686

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 83.0 %
eigenschappen
Kookpunt 108 °C/5 mmHg
Flp 138 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.19
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P362 + P364 : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
P333 + P313 : Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 236-097-3
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916140090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten