text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 89402-43-7 | Producten #: C2113

5-Chloro-2,3-difluoropyridine


Zuiverheid: >93.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
5G
€42.00
1   1  
25G
€156.00
2   1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2113
Zuiverheid / Analysemethode >93.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__2ClF__2N = 149.52 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 89402-43-7
Reaxys registratienummer 4177319
PubChem product ID 87559117
MDL-nummer

MFCD04039314

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 93.0 %
eigenschappen
Kookpunt 135 °C
Flp 40 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.44
Brekingsindex 1.47
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten