text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 7789-17-5 | Producten #: C2205

Cesium Iodide


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
documenten:
25G
€71.00
8   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2205
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht CsI = 259.81  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 7789-17-5
Reaxys registratienummer 8133610
PubChem product ID 125307415
Merck-index (14) 2014
MDL-nummer

MFCD00010962

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 621 °C
Maximale golflengte 355(H2O) nm
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ethanol
Oplosbaarheid (licht opl. in) Methanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 232-145-2
RTECS # FL0350000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2827600090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten