text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 26487-67-2 | Producten #: C2379

1-(2-Chloroethyl)-1H-hexahydroazepine Hydrochloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • 1-(2-Chloroethyl)hexamethyleneimine Hydrochloride
documenten:
5G
€27.00
3   3  
25G
€57.00
1   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2379
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__6ClN·HCl = 198.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 26487-67-2
Reaxys registratienummer 3680388
PubChem product ID 87561436
MDL-nummer

MFCD00012842

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 208 °C(dec.)
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-733-4
RTECS # CM3185000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten