text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 55-56-1 | Producten #: C2530

Chlorhexidine


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
  • 1,1'-Hexamethylenebis[5-(4-chlorophenyl)biguanide]
  • N1,N1,4-Bis(4-chlorophenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecanediimidamide
documenten:
5G
€58.00
1   2  
25G
€195.00
1   5  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C2530
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__2H__3__0Cl__2N__1__0 = 505.45 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities Room Temperature (Recommended in a cool and dark place, <15°C)
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 55-56-1
Reaxys registratienummer 2826432
Merck-index (14) 2091
MDL-nummer

MFCD00009673

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 °C
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 135 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 800 mg/l   20 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H334 : Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P342 + P311 : Bij ademhalingssymptomen: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-238-7
RTECS # DU1925000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2925290090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.