text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 15243-48-8 | Producten #: C3569

Cesium Lead Tribromide (Low water content)


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • CsPbBr3 (Low water content)
documenten:
1G
€50.00
1   Neem contact met ons op
5G
€194.00
1   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C3569
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht Br__3CsPb = 579.82  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Hygroscopic
CAS RN 15243-48-8
Reaxys registratienummer 16707780
Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity(Chelometric Titration) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
water max. 100 ppm
eigenschappen
Smeltpunt 555 °C
Maximale golflengte 533(neat) nm
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H331 : Giftig bij inslikken en bij inademing.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN2291
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2827590000

Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten