text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 280-57-9 | Producten #: D0134

1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • DABCO
  • Triethylenediamine
documenten:
25G
€16.00
4   ≥100 
100G
€28.00
7   ≥80 
500G
€99.00
16   ≥100 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0134
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__2N__2 = 112.18 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 280-57-9
Reaxys registratienummer 103618
PubChem product ID 87566869
SDBS 1327
Merck-index (14) 9669
MDL-nummer

MFCD00006689

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 161.0 °C
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 155 °C
Kookpunt 174 °C
Flp 62 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 450 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Benzene, Ethanol, Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 : Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H228 : Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Draag veiligheidshandschoenen/beschermende kleding/ veiligheidsbril/ gezichtsbescherming/ gehoorbeschermers.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-999-9
RTECS # HM0354200
Transport informatie:
UN-nummer UN1325
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933998090
Toepassing
Acetylation of Alcohols using Acetylating Reagents and Base Catalysts

References

  • 1)DABCO: An Efficient Promoter for the Acetylation of Carbohydrates and Other Substances under Solvent-free Conditions
  • 2)Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols
    • P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


Toepassing
Synthesis of trans-2,3-Diaryl Epoxides

Reference


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.