text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 576-24-9 | Producten #: D0391

2,3-Dichlorophenol


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€74.00
5   9  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0391
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__4Cl__2O = 163.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 576-24-9
Reaxys registratienummer 2043615
PubChem product ID 87567074
SDBS 4491
MDL-nummer

MFCD00002160

Specificatie
Appearance White to Light red to Green powder to lump
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 58.0 to 61.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 59 °C
Kookpunt 90 °C/2.5 mmHg
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 8,220 mg/l   59 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol,Ether,Ethanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 : Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-399-8
RTECS # SK8450000
Transport informatie:
UN-nummer UN2020
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2908190090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten