text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 102-54-5 | Producten #: D0444

Ferrocene


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Bis(cyclopentadienyl)iron
  • Dicyclopentadienyl Iron
documenten:
25G
€15.00
8   ≥20 
100G
€28.00
6   ≥20 
500G
€88.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0444
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__0Fe = 186.04  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 102-54-5
PubChem product ID 87567120
SDBS 6650
Merck-index (14) 4037
MDL-nummer

MFCD00001427

Specificatie
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Chelometric Titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 176 °C
Kookpunt 249 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H228 : Ontvlambare vaste stof.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-039-3
RTECS # LK0700000
Transport informatie:
UN-nummer UN1325
Klasse 4.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2931900020
Toepassing
The Synthesis of Formyl Ferrocene

References


PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten