text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 106-46-7 | Producten #: D0687

1,4-Dichlorobenzene


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
1   ≥20 
500G
€32.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0687
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__4Cl__2 = 147.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Te vermijden condities Light Sensitive
CAS RN 106-46-7
Reaxys registratienummer 1680023
PubChem product ID 87567327
SDBS 1550
Merck-index (14) 3057
MDL-nummer

MFCD00000604

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 52.0 to 57.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 55 °C
Kookpunt 173 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 80 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ethanol,Acetone
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol,Benzene,Chloroform
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H360 : Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-400-5
RTECS # CZ4550000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903910000
Toepassing
Generation of Benzynes from Halobenzenes

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten