text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 576-26-1 | Producten #: D0776

2,6-Dimethylphenol


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 2,6-Xylenol
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
500G
€61.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0776
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__0O = 122.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 576-26-1
Reaxys registratienummer 1446677
PubChem product ID 87567406
SDBS 1851
Merck-index (14) 10082
MDL-nummer

MFCD00002240

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 46 °C
Kookpunt 203 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 6.05 g/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Chloroform,Benzene
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 : Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-400-1
RTECS # ZE6125000
Transport informatie:
UN-nummer UN2261
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907191010
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten