text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 618-62-2 | Producten #: D0983

3,5-Dichloronitrobenzene


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,3-Dichloro-5-nitrobenzene
documenten:
25G
41,00 €
2   7  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D0983
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__3Cl__2NO__2 = 192.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 618-62-2
Reaxys registratienummer 2208877
PubChem product ID 87567568
SDBS 4779
MDL-nummer

MFCD00007211

Specificatie
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 62 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 210-557-3
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2904200090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten