text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 4885-02-3 | Producten #: D1645

Dichloromethyl Methyl Ether


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • asym-Dichlorodimethyl Ether
documenten:
25G
€38.00
7   ≥20 
250G
€309.00
10   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D1645
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__4Cl__2O = 114.95  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 4885-02-3
Reaxys registratienummer 1900293
PubChem product ID 87568122
MDL-nummer

MFCD00000828

Specificaties
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 85 °C
Flp 22 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.30
Brekingsindex 1.43
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 225-498-9
RTECS # KN8150000
Transport informatie:
UN-nummer UN2924
Klasse 3 / 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2909199090
Toepassing
A Direct and Mild Formylation Method

D1645

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten
Veiligheidsinformatieblad (SDS) Zoeken
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

• Controleer of het productnummer dat u hebt ingevoerd correct is.

• Als uw informatie juist is en u de gevraagde SDS nog steeds niet kunt bekijken,  alsjeblieft Neem contact met ons op voor meer informatie.

Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Andere documenten