text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 17587-22-3 | Producten #: D1729

2,2-Dimethyl-6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-3,5-octanedione


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octadione
documenten:
5G
€72.00
Neem contact met ons op ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D1729
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__1F__7O__2 = 296.18 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 17587-22-3
Reaxys registratienummer 2056991
PubChem product ID 87568201
SDBS 15427
MDL-nummer

MFCD00000435

Specificatie
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Flp 53 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.30
Brekingsindex 1.38
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P403 + P235 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 241-556-6
Transport informatie:
UN-nummer UN1993
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2914790090
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten