text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 793-24-8 | Producten #: D3331

N-(1,3-Dimethylbutyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-[(4-Methyl-2-pentyl)amino]diphenylamine
  • N-(4-Methyl-2-pentyl)-N'-phenyl-1,4-phenylenediamine
documenten:
25G
€15.00
9   ≥20 
500G
€117.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # D3331
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__2__4N__2 = 268.40  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 793-24-8
Reaxys registratienummer 2215491
PubChem product ID 87558708
Specificatie
Appearance Light orange to Dark red to Black powder to lump
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 51 °C
Kookpunt 165 °C/1 mmHg
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P314 : Bij onwel voelen een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-344-0
RTECS # ST0900000
Transport informatie:
UN-nummer UN3077
Klasse 9
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921519000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten