text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 112022-81-8 | Producten #: D5912

(S)-5,5-Diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine (ca. 1mol/L in Toluene)


Zuiverheid:
Synoniemen
  • (S)-3,3-Diphenyl-1-methyltetrahydro-1H,3H-pyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole (ca. 1mol/L in Toluene)
  • (S)-Me-CBS Catalyst (ca. 1mol/L in Toluene)
  • (S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine (ca. 1mol/L in Toluene)
documenten:
5ML
€71.00
1   ≥20 
25ML
€188.00
1   13  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Note:

This product cannot be shipped to Russia and Turkey.

Artikel # D5912
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__8H__2__0BNO = 277.17  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 112022-81-8
MDL-nummer

MFCD00078439

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration(Nonaqueous Titration) 29.5 to 31.0 w/w%
Specific rotation -250 to -265 deg
eigenschappen
Kookpunt 111 °C
Flp 4 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.95
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H332 : Schadelijk bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361d : Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P331 : GEEN braken opwekken.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
Transport informatie:
UN-nummer UN1294
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten