text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 120068-37-3 | Producten #: F0822

Fipronil


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-cyano-4-(trifluoromethyl)sulfinylpyrazole
  • 5-Amino-1-[2,6-dichloro-4-(trifluoromethyl)phenyl]-4-(trifluoromethyl)sulfinylpyrazole-3-carbonitrile
documenten:
1G
81,00 €
Neem contact met ons op ≥40 
5G
276,00 €
8   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # F0822
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__4Cl__2F__6N__4OS = 437.14 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Te vermijden condities Heat Sensitive
CAS RN 120068-37-3
Reaxys registratienummer 8090115
PubChem product ID 253662082
Merck-index (14) 4085
MDL-nummer

MFCD00867812

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 97.0 %
Melting point 196.0 to 205.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 204 °C
Maximale golflengte 208(H2O) nm
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Toluene
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
RTECS # UQ4430250
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933199090
Toepassing
Fipronil: GABA Receptors Antagonistic Insecticide

Fipronil is a broad-spectrum phenylpyrazole-class synthetic insecticide with potential value for the control of a wide range of crop, public hygiene, amenity, and veterinary pests. Pharmacological activity of fipronil is an interruption of the GABA receptors with gamma-aminobutylic acid (GABA) [A0282]. Since fipronil suppresses GABAergic neurons, central nervous system (CNS) toxicity is well observed. (The product is for research purpose only.)

References


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.