text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 79-14-1 | Producten #: G0196

Glycolic Acid


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • Hydroxyacetic Acid
documenten:
25G
€22.00
1   ≥20 
100G
€50.00
2   Neem contact met ons op
500G
€165.00
2   19  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # G0196
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2H__4O__3 = 76.05  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 79-14-1
Reaxys registratienummer 1209322
PubChem product ID 87570382
Merck-index (14) 4498
MDL-nummer

MFCD00004312

Specificatie
Appearance White powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 75.0 to 80.0 °C
Solubility in Water almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 76 °C
oplosbaarheid in water Completely soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Acetone,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-180-5
RTECS # MC5250000
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918199890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten