text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 110-54-3 | Producten #: H0490

Hexane [for HPLC Solvent]


Zuiverheid: >96.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
500ML
€89.00
8   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # H0490
Zuiverheid / Analysemethode >96.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__1__4 = 86.18  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 110-54-3
Reaxys registratienummer 1730733
PubChem product ID 87570883
SDBS 2118
Merck-index (14) 4694
MDL-nummer

MFCD00009520

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 96.0 %
Evaporation residue max. 0.001 %
Absorbance(210nm) max. 0.300
Absorbance(220nm) max. 0.100
Absorbance(230nm) max. 0.050
Absorbance(240nm) max. 0.020
Absorbance(254nm) max. 0.010
Absorbance(400nm) max. 0.010
eigenschappen
Smeltpunt -95 °C
Kookpunt 68 °C
Flp -22 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.66
Brekingsindex 1.38
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 0.013 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Alcohol,Chloroform
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H361f : Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P331 : GEEN braken opwekken.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-777-6
RTECS # MN9275000
Transport informatie:
UN-nummer UN1208
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2901100000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten