text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 687-47-8 | Producten #: L0162

Ethyl L-(-)-Lactate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • L-(-)-Lactic Acid Ethyl Ester
documenten:
25G
€15.00
1   ≥20 
500G
€57.00
1   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # L0162
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__0O__3 = 118.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 687-47-8
Reaxys registratienummer 1720839
PubChem product ID 87572113
MDL-nummer

MFCD00004518

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -11.5 deg(neat)
eigenschappen
Kookpunt 70 °C/36 mmHg
Flp 46 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.04
Optische rotatie -10.8° (neat)
Brekingsindex 1.41
oplosbaarheid in water Completely miscible
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 211-694-1
Transport informatie:
UN-nummer UN1192
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918110000
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten