text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 97-86-9 | Producten #: M0132

Isobutyl Methacrylate (stabilized with HQ)


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Methacrylic Acid Isobutyl Ester (stabilized with HQ)
documenten:
25ML
€15.00
4   ≥20 
500ML
€22.00
1   5  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0132
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__4O__2 = 142.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 97-86-9
Reaxys registratienummer 1747595
PubChem product ID 87572236
SDBS 2452
MDL-nummer

MFCD00008931

Specificatie
Appearance Colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 155 °C
Flp 42 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.89
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ethanol,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-613-0
RTECS # OZ4900000
Transport informatie:
UN-nummer UN2283
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2916140090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten