text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 88-24-4 | Producten #: M0215

2,2'-Methylenebis(6-tert-butyl-4-ethylphenol)


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Bis(3-tert-butyl-5-ethyl-2-hydroxyphenyl)methane
  • 3,3'-Di-tert-butyl-5,5'-diethyl-2,2'-dihydroxydiphenylmethane
  • 2,2'-Methylenebis(4-ethyl-6-tert-butylphenol)
documenten:
25G
€15.00
Neem contact met ons op 19  
500G
€90.00
≥20  ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0215
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__5H__3__6O__2 = 368.56  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 88-24-4
Reaxys registratienummer 2016207
PubChem product ID 87572305
SDBS 33183
MDL-nummer

MFCD00026296

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 °C
Solubility in Methanol almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 125 °C
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-814-0
RTECS # SL9800000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907290090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten