text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 3404-61-3 | Producten #: M0301

3-Methyl-1-hexene


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1ML
€56.00
Neem contact met ons op 1  
5ML
€178.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0301
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__4 = 98.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Verpakking 1ML-Ampule (Bekijk afbeelding),  5ML-Ampule (Bekijk afbeelding)
CAS RN 3404-61-3
Reaxys registratienummer 1733465
PubChem product ID 87572377
SDBS 6026
MDL-nummer

MFCD00009407

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Kookpunt 84 °C
Flp -18 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.69
Brekingsindex 1.39
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P233 : In goed gesloten verpakking bewaren.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P331 : GEEN braken opwekken.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 222-283-1
Transport informatie:
UN-nummer UN3295
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2901290000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten