text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 108-87-2 | Producten #: M0627

Methylcyclohexane [for HPLC Solvent]


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • Hexahydrotoluene
  • MCH
documenten:
500ML
€87.00
4   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # M0627
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__1__4 = 98.19  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 108-87-2
Reaxys registratienummer 505972
PubChem product ID 87572646
SDBS 700
Merck-index (14) 6047
MDL-nummer

MFCD00001497

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Absorbance(210nm) max. 1.000
Absorbance(220nm) max. 0.500
Absorbance(230nm) max. 0.200
Absorbance(240nm) max. 0.100
Absorbance(254nm) max. 0.020
Absorbance(270nm) max. 0.010
Absorbance(400nm) max. 0.010
Evaporation residue max. 0.001 %
Peroxide max. 0.001%
eigenschappen
Smeltpunt -127 °C
Kookpunt 100 °C
Flp -4 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.77
Brekingsindex 1.42
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H304 : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H225 : Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P331 : GEEN braken opwekken.
P301 + P310 : NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-624-3
RTECS # GV6125000
Transport informatie:
UN-nummer UN2296
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2902900000
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten