text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 90-15-3 | Producten #: N0864

1-Naphthol [for Biochemical Research]


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
documenten:
1G
17,00 €
1   25  
5G
25,00 €
1   28  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # N0864
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__8O = 144.17 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive
CAS RN 90-15-3
Reaxys registratienummer 1817321
PubChem product ID 87561616
SDBS 1206
Merck-index (14) 6383
MDL-nummer

MFCD00003930

Specificatie
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity(GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 97.0 °C
Peroxidase detection test to pass test
eigenschappen
Smeltpunt 97 °C
Kookpunt 147 °C/15 mmHg
Brekingsindex 1.62
Maximale golflengte 324(MeOH) nm
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H311 : Giftig bij contact met de huid.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 201-969-4
RTECS # QL2800000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2907151000
PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.