text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 584-02-1 | Producten #: P0057

3-Pentanol


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Diethylcarbinol
documenten:
25ML
€19.00
2   ≥20 
500ML
€145.00
2   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0057
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__5H__1__2O = 88.15  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 584-02-1
Reaxys registratienummer 1730964
PubChem product ID 87574328
SDBS 10170
Merck-index (14) 7120
MDL-nummer

MFCD00004574

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -8 °C
Kookpunt 116 °C
Flp 34 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.82
Brekingsindex 1.41
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 55 g/l   30 °C
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H332 : Schadelijk bij inslikken en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 : Kan schade aan organen veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H226 : Ontvlambare vloeistof en damp.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P210 : Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P370 + P378 : In geval van brand: blussen met droog zand of alcoholbestendig schuim.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 209-526-7
RTECS # SA5075000
Transport informatie:
UN-nummer UN1105
Klasse 3
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905190098
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten