text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 120-07-0 | Producten #: P0187

N-Phenyldiethanolamine


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • N,N-Bis(2-hydroxyethyl)aniline
  • 2,2'-(Phenylimino)diethanol
documenten:
25G
€15.00
2   ≥20 
500G
€76.00
2   8  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0187
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__0H__1__5NO__2 = 181.24  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Hygroscopic
CAS RN 120-07-0
Reaxys registratienummer 2096832
PubChem product ID 87574436
SDBS 6762
MDL-nummer

MFCD00002845

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity(HPLC) min. 95.0 area%
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 57 °C
Kookpunt 270 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-368-5
RTECS # KM2100000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2922190090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten