text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 117-84-0 | Producten #: P0304

Di-n-octyl Phthalate


Zuiverheid: >98.0%(GC)
Synoniemen
  • Phthalic Acid Di-n-octyl Ester
documenten:
25ML
€31.00
2   ≥20 
500ML
€276.00
≥20  ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0304
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__2__4H__3__8O__4 = 390.56  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 117-84-0
Reaxys registratienummer 1915994
PubChem product ID 87574536
SDBS 8360
MDL-nummer

MFCD00015292

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 380 °C
Flp 219 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 0.98
Brekingsindex 1.48
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 3 mg/l   25 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-214-7
RTECS # TI1925000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2917320090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten