text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 1120-71-4 | Producten #: P0324

1,3-Propanesultone


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 1,2-Oxathiolane 2,2-Dioxide
documenten:
25G
€31.00
4   ≥20 
100G
€83.00
4   ≥20 
500G
€257.00
2   ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0324
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__6O__3S = 122.14  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 1120-71-4
Reaxys registratienummer 109782
PubChem product ID 87574552
SDBS 3994
MDL-nummer

MFCD00005355

Specificatie
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
Freezing point 30.0 to 33.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 32 °C
Kookpunt 180 °C/30 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 : Giftig bij inslikken en bij contact met de huid.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 214-317-9
RTECS # RP5425000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten