text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 122-35-0 | Producten #: P0638

2-Phenoxypropionyl Chloride


Zuiverheid: >98.0%(GC)(T)
Synoniemen
documenten:
25G
€63.00
1   Neem contact met ons op
500G
€688.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0638
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__9H__9ClO__2 = 184.62  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive
CAS RN 122-35-0
Reaxys registratienummer 639419
PubChem product ID 87574797
SDBS 3035
MDL-nummer

MFCD00018810

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 98.0 %
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
eigenschappen
Kookpunt 106 °C/5 mmHg
Soortelijk gewicht (20/20) 1.18
Brekingsindex 1.52
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P390 : Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 204-536-8
Transport informatie:
UN-nummer UN3265
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2918999090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten