text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 696-54-8 | Producten #: P0673

Pyridine-4-aldoxime


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
documenten:
10G
€58.00
2   ≥20 
25G
€120.00
2   14  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0673
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__6H__6N__2O = 122.13  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 696-54-8
Reaxys registratienummer 2079
PubChem product ID 87574828
SDBS 10096
MDL-nummer

MFCD00006446

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity(GC) min. 95.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 133 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether
Oplosbaarheid (zeer licht) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 211-796-6
RTECS # NR9410000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2933399990
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten