text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 109-80-8 | Producten #: P0763

1,3-Propanedithiol


Zuiverheid: >97.0%(GC)(T)
Synoniemen
  • 1,3-Dimercaptopropane
  • Trimethylene Dithiol
documenten:
25ML
€49.00
3   ≥40 
100ML
€161.00
Neem contact met ons op 10  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0763
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__3H__8S__2 = 108.22 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
CAS RN 109-80-8
Reaxys registratienummer 1071197
PubChem product ID 87574906
SDBS 4220
Merck-index (14) 7801
MDL-nummer

MFCD00004904

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
Purity(Iodometric Titration) min. 97.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -79 °C
Kookpunt 170 °C
Flp 61 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.08
Brekingsindex 1.54
oplosbaarheid in water Slightly soluble
Oplosbaarheid (mengbaar met) Benzene,Ether,Chloroform,Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P501 : Inhoud/ verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.
P270 : Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P301 + P312 + P330 : NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-706-9
RTECS # TZ2585500
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2930909899
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten