text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 831-82-3 | Producten #: P0950

4-Phenoxyphenol


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • 4-Hydroxydiphenyl Ether
documenten:
25G
€44.00
Neem contact met ons op ≥20 
500G
€483.00
1   2  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P0950
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__0O__2 = 186.21  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 831-82-3
Reaxys registratienummer 2047182
PubChem product ID 87575067
SDBS 17234
MDL-nummer

MFCD00002331

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Melting point 83.0 to 86.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 83 °C
Kookpunt 167 °C/3 mmHg
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-611-1
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2905599890
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten