text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 2310-17-0 | Producten #: P2890

Phosalone


Zuiverheid: >98.0%(HPLC)
Synoniemen
  • S-[(6-Chloro-2-oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)methyl] O,O-Diethyl Phosphorodithioate
  • Phosphorodithioic Acid S-[(6-Chloro-2-oxo-3(2H)-benzoxazolyl)methyl] O,O-Diethyl Ester
documenten:
250MG
€99.00
Neem contact met ons op ≥20 
1G
€300.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # P2890
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__2H__1__5ClNO__4PS__2 = 367.80  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 2310-17-0
Reaxys registratienummer 694650
MDL-nummer

MFCD00055499

Specificatie
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 45.0 to 49.0 °C
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 47 °C
Flp 100 °C
oplosbaarheid in water Insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 3.05 mg/l   25 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) dichloromethane,Acetone,Toluene,Chloroform,Benzene
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 218-996-2
RTECS # TD5175000
Transport informatie:
UN-nummer UN2811
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2934999090
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten