text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 26628-22-8 | Producten #: S0489

Sodium Azide


Zuiverheid: >99.0%(T)
Synoniemen
documenten:
100G
33,00 €
≥40  ≥40 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # S0489
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht NaN__3 = 65.01 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 26628-22-8
Reaxys registratienummer 1209320
PubChem product ID 87558449
Merck-index (14) 8581
MDL-nummer

MFCD00003536

Specificatie
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity(Cerium redox Method) min. 99.0 %
eigenschappen
oplosbaarheid in water Soluble
Graad van oplosbaarheid in water 417 g/l   17 °C
Oplosbaarheid (licht opl. in) Ethanol
Oplosbaarheid (onoplosbaar in) Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H300 + H310 : Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H373 : Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P262 : Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 247-852-1
RTECS # JY8050000
Transport informatie:
UN-nummer UN1687
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2850006010
Toepassing
TCI Practical Example: Tetrazole ring building reaction

TCI Practical Example: Tetrazole ring building reaction

Used Chemicals

Procedure

Sodium azide (139 mg, 2.14 mmol, 1.3 eq.) in toluene (3 mL) was added to a solution of 4-bromobenzonitrile (300 mg, 1.65 mmol) and triethylamine hydrochloride (295 mg, 2.14 mmol, 1.3 eq.) at room temperature. The mixture was stirred at 100 °C for 4 hours. Triethylamine hydrochloride (295 mg, 2.14 mmol, 1.3 eq.) and sodium azide (139 mg, 2.14 mmol, 1.3 eq.) were added and stirred overnight at the same temperature. Then the reaction mixture was quenched with water (15 mL) and the aqueous layer was washed with ethyl acetate (15 mL x 2) and was removed under reduced pressure and the residue was purified by column chromatography (on silica gel, dichloromethane:methanol = 5:1) and washed with acetonitrile:water (1:1, 6 mL) to give 5-(4-bromophenyl)-1H-tetrazole as a white solid (240 mg, 65% yield).

Experimenter’s Comments

The reaction mixture was monitored by UPLC.
The reaction was performed in a fume hood because hydrogen azide may be generated.

Analytical Data

5-(4-Bromophenyl)-1H-tetrazole

1H NMR (400 MHz, CDCl3); δ 7.99 (d, J = 8.0 Hz, 2H), 7.84 (d, J = 8.0 Hz, 2H).

Lead Reference


Toepassing
Versatile Azidation Reagent

S0489

References


PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.