text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 137-06-4 | Producten #: T0288

o-Toluenethiol


Zuiverheid: >97.0%(GC)
Synoniemen
  • 2-Mercaptotoluene
  • o-Thiocresol
  • o-Tolyl Mercaptan
  • 2-Methylbenzenethiol
documenten:
25ML
€101.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op
100ML
€333.00
1   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0288
Zuiverheid / Analysemethode >97.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__8S = 124.20  
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 137-06-4
Reaxys registratienummer 774068
PubChem product ID 87576263
SDBS 10727
Merck-index (14) 9325
MDL-nummer

MFCD00004838

Specificatie
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity(GC) min. 97.0 %
eigenschappen
Kookpunt 194 °C
Flp 64 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.06
Brekingsindex 1.58
oplosbaarheid in water Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Alcohol,Ether
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Waarschuwing
Gevarenaanduidingen H302 + H312 + H332 : Schadelijk bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Voorzorgsmaatregelen P261 : Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden.
P264 : Na het werken met dit product de huid grondig wassen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P337 + P313 : Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
P302 + P352 + P312 : BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P304 + P340 + P312 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 205-276-8
RTECS # XT8750000
Transport informatie:
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2930909899
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten