text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 106-49-0 | Producten #: T0300

p-Toluidine


Zuiverheid: >99.0%(GC)(T)
Synoniemen
documenten:
25G
€15.00
2   Neem contact met ons op
500G
€68.00
2   Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0300
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__9N = 107.16  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Air Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 106-49-0
Reaxys registratienummer 471281
PubChem product ID 87576275
SDBS 990
Merck-index (14) 9536
MDL-nummer

MFCD00007906

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(GC) min. 99.0 %
Purity(Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 °C
Solubility in dilute HCl almost transparency
eigenschappen
Smeltpunt 43 °C
Kookpunt 201 °C
oplosbaarheid in water Practically insoluble
Graad van oplosbaarheid in water 6.64 g/l   20 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Alcohol,Acetone,Ether
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 + H311 + H331 : Giftig bij inslikken, bij contact met de huid en bij inademing.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H370 : Veroorzaakt schade aan organen.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H317 : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H351 : Verdacht van het veroorzaken van kanker.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H410 : Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P308 + P311 : NA (mogelijke) blootstelling: een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 203-403-1
RTECS # XU3150000
Transport informatie:
UN-nummer UN3451
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2921430090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten