text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 98-07-7 | Producten #: T0399

Benzotrichloride


Zuiverheid: >99.0%(GC)
Synoniemen
  • (Trichloromethyl)benzene
  • α,α,α-Trichlorotoluene
documenten:
25G
€17.00
Neem contact met ons op 1  
500G
€28.00
Neem contact met ons op 1  

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T0399
Zuiverheid / Analysemethode >99.0%(GC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__7H__5Cl__3 = 195.47 
Fysieke toestand (20 graden C) Liquid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Light Sensitive,Moisture Sensitive
CAS RN 98-07-7
Reaxys registratienummer 508152
PubChem product ID 87576355
SDBS 1726
Merck-index (14) 1109
MDL-nummer

MFCD00000786

Specificatie
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity(GC) min. 99.0 %
eigenschappen
Smeltpunt -5 °C
Kookpunt 221 °C
Flp 103 °C
Soortelijk gewicht (20/20) 1.38
Brekingsindex 1.56
oplosbaarheid in water Decomposes in contact with water, Insoluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Ether, Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H330 : Dodelijk bij inademing.
H302 : Schadelijk bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H318 : Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H341 : Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
H350 : Kan kanker veroorzaken.
H335 : Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H336 : Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P308 + P313 : NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P403 + P233 : Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 202-634-5
RTECS # XT9275000
Transport informatie:
UN-nummer UN2226
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903998090
PubMed Literatuur


Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.