text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 773-01-3 | Producten #: T2375

2,4,6-Trimethylpyrylium Tetrafluoroborate


Zuiverheid: >98.0%(T)(HPLC)
Synoniemen
documenten:
5G
€53.00
Neem contact met ons op ≥40 
25G
€235.00
Neem contact met ons op ≥60 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # T2375
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)(HPLC)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__8H__1__1BF__4O = 209.98 
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Air Sensitive
CAS RN 773-01-3
Reaxys registratienummer 3639361
PubChem product ID 87559146
MDL-nummer

MFCD00032098

Specificatie
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity(HPLC) min. 98.0 area%
Purity(Neutralization titration) min. 98.0 %
NMR confirm to structure
eigenschappen
Smeltpunt 208 °C
oplosbaarheid in water Soluble
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Methanol
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 : Schadelijk bij inslikken.
H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 212-256-2
Transport informatie:
UN-nummer UN1759
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2932990090
PubMed Literatuur


Artikelen / Brochures

TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Er is een onjuist lotummer ingevoerd. Voer alleen 4-5 alfanumerieke tekens vóór het koppelteken in.

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten

Sessiestatus
Uw sessie verloopt over 10 minuten. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten. minuut. Na het verlopen van de sessie word u doorgestuurd naar de startpagina. Klik op de knop om de sessie vanaf dezelfde pagina voort te zetten.

Uw sessie is verlopen. U wordt doorgestuurd naar de startpagina.