text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 123334-20-3 | Producten #: V0171

Vanadium(IV) Oxide Sulfate Hydrate


Zuiverheid:
Synoniemen
  • Vanadyl Sulfate Hydrate
  • Vanadium(IV) Sulfate Oxide Hydrate
documenten:
25G
€36.00
Neem contact met ons op ≥20 
100G
€107.00
2   ≥20 
500G
€375.00
Neem contact met ons op ≥20 

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # V0171
Moleculaire formule / molecuulgewicht VSO__5·xH__2O = 163.00  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
CAS RN 123334-20-3
MDL-nummer

MFCD00149933

Specificatie
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity(VOSO4) 68.0 to 76.0 %
eigenschappen
Smeltpunt 105 °C
GHS
Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H301 : Giftig bij inslikken.
H315 : Veroorzaakt huidirritatie.
H319 : Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H361 : Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
H372 : Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
H411 : Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P273 : Voorkom lozing in het milieu.
P260 : Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.
P201 : Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P391 : Gelekte/gemorste stof opruimen.
P301 + P310 + P330 : NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. De mond spoelen.
Gerelateerde wetten:
RTECS # YW1830000
Transport informatie:
UN-nummer UN2931
Klasse 6.1
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) II
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2833298080
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten