text.skipToContent text.skipToNavigation

Maximum quantity allowed is 999

Gelieve het aantal te selecteren

CAS RN: 76-83-5 | Producten #: C0308

Trityl Chloride


Zuiverheid: >98.0%(T)
Synoniemen
  • Chlorotriphenylmethane
  • Triphenylchloromethane
  • Triphenylmethyl Chloride
documenten:
25G
€15.00
3   ≥20 
100G
€34.00
1   ≥20 
500G
€110.00
Neem contact met ons op Neem contact met ons op

*Stock beschikbaar uit voorraad in België leverbaar in 1 tot 3 dagen
*stock beschikbaar uit voorraad in Japan leverbaar in 1 tot 2 weken (met uitzondering van gereguleerde producten en zendingen met droog ijs)


Artikel # C0308
Zuiverheid / Analysemethode >98.0%(T)
Moleculaire formule / molecuulgewicht C__1__9H__1__5Cl = 278.78  
Fysieke toestand (20 graden C) Solid
Opslag condities 0-10°C
Opslaan onder inert gas Store under inert gas
Te vermijden condities Moisture Sensitive,Heat Sensitive
CAS RN 76-83-5
Reaxys registratienummer 397363
PubChem product ID 87565459
SDBS 7456
MDL-nummer

MFCD00000813

Specificatie
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity(Argentometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 115.0 °C
eigenschappen
Smeltpunt 113 °C
Kookpunt 310 °C
Oplosbaarheid (zeer oplosbaar in) Chloroform,Ether,Benzene
Oplosbaarheid (oplosbaar in) Acetone
Oplosbaarheid (licht opl. in) Alcohol
GHS
Pictogram Pictogram
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H314 : Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H290 : Kan bijtend zijn voor metalen.
Voorzorgsmaatregelen P260 : Stof of nevel niet inademen.
P280 : Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.
P303 + P361 + P353 : BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen.
P301 + P330 + P331 : NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
P304 + P340 + P310 : NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P305 + P351 + P338 + P310 : BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
Gerelateerde wetten:
EC-nummers 200-986-4
RTECS # PA6450000
Transport informatie:
UN-nummer UN3261
Klasse 8
Verpakkingsgroep (DOT-AIR) III
HS-NR (invoer / uitvoer) (TCI-E) 2903998090
Toepassing
Tr protection of Alcohols using Trityl Chloride

C0308

Reference

  • Protection for the Hydroxyl Group, Including 1,2- and 1,3-Diols
    • P. G. M. Wuts, in Greene’s Protective Groups in Organic Synthesis, 5th ed., ed. by P. G. M. Wuts, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2014, Chap. 2, 17.


PubMed Literatuur


TCIMail
Documenten (Opmerking: Voor sommige producten zijn geen analytische grafieken beschikbaar.)
Veiligheidsinformatie-blad (VIB)
Selecteer alstublieft taal.

Het gevraagde SDS is niet beschikbaar.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Specificatiedocument
Analyse certificaat & andere certificaten
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd
Analytische grafieken
Gelieve het lotnummer in te vullen aub Onjuist Lotnummer is ingevoerd

De gevraagde analytische grafiek is niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Andere documenten